Ulefos kjeftsluk LOD: For distribusjon av overvann

Ulefos kjeftsluk LOD er en type sluk som leder overvann ned i regnbed. En miljøvennlig, effektiv slukløsning som kan hindre oversvømmelse ved store nedbørsmengder.

Slukløsningen er utviklet i samarbeid med Statens Vegvesen, da man ved rehabiliteringen av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen ønsket en løsning der vann ledes ned i naturlige regnbed, for å forhindre oversvømmelse.

Forsknings- og utviklingsprosjektet inkluderer blant annet en overvannstrategi hvor avlastning av eksisterende avløpsnett var en forutsetning. Med dette kom behovet for en produktløsning der overvann ble ledet fra veibanen og ned i naturlige regnbed. Et regnbed er nedsenkninger i terrenget, gjerne i forbindelse med vei, gårdsplass eller parkeringsområde, hvor overvannet ledes.  Regnbedet beplantes med vegetasjon som tåler den lokale forurensningen og klimaet. Vegetasjonen bidrar til å fordrøye, rense og filtrere overvannet.

I byer og tettbygde områder med mangel på naturlig flomveier kan perioder med store nedbørsmengder resultere i oversvømmelser. LOD kjeftsluk vil i et slikt område være et godt produkt for å gi en effektiv flomvei fra vei til for eksempel regnbed.

 


Illustrasjon av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen.

 

Forskere ved Norges Vassdrags og Energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere flomfaren med opptil 50 prosent, i henhold til en artikkel publisert på forskning.no allerede i 2012.

Ulefos kjeftesluk LOD  kan monteres med full gjennomstrømning, eller med hel eller delvis gjennomstrømning til både avløp og regnbed. Ulefos kjeftesluk LOD kan benyttes / monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp.

Ulefos kjeftsluk LOD skal ved normale vannmengder styre vannet ned i overvannsledningene og ved store mengder vil vannet styres ut i fordrøyningsmagasiner, eller regnbed. Her vil vannet bli liggende en periode, før det synker videre ned i jorda. Bruken bestemmes utfra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle området.

Slukløsningen består av:

  • Hengslet vannbrett som justeres etter underlagets vinkel. Leder ønsket mengde vann ned i regnbed.
  • Slukdel består av overdel, underdel og 2 stk lokk ( UTVL 31.5 og UTV 25). Justering av gjennomstrømning blir gjort ved å fjerne lokket i underdel.

-De siste årene har man sett en rekke eksempler på ekstremvær, og det er grunn til å tro at nedbørsmengden vil øke i årene fremover. Det er økende forespørsel etter produkter som håndterer overvann og vi tror det nye LOD-sluket vil bli et godt bidrag for fremtiden, sier Ulefos’ produktsjef for gategods, Terje Tronrud.