Skip to main content
Ulefos > FN’s bærekraftsmål

Våre bærekraftsmål

Ulefos sin ambisjon er å være en foregangsbedrift innen bærekraftig utvikling og grønn omstilling. Vi har en sterk og stolt forankring i norsk produksjon og er opptatt av at all vår virksomhet skjer på en ansvarlig måte. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Ulefos har hovedfokus på fire av målene

 • Redusere energiforbruket
 • Ulefos, avd. Ulefos Jernværk går fra olje til bioolje
 • Ulefos, avd. Kongsberg Esco reduserer strømforbruket ved å overføre overskuddsvarmen fra kompressorer til kontor
 • Øke bruken av fornybar energi

FNs bærekraftsmål nummer 9

 • Fokusere på utvikling av produkter med lang levetid
 • Stille høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Benytte flere gjenvinnbare komponenter i våre produkter

 • Økt fokus på holdbarhet
 • Synlig miljøprofil
 • Vi leverer alt gategods umalt og uten plastemballasje for miljøets skyld
 • Tar hensyn etiske retningslinjer og sosialt ansvar
 • Redusere utslipp fra produksjon og implementere ny teknologi
 • Avfallshåndtering. Vi sorterer 98,46% av vårt avfall
 • Fjerne plastemballasjen på gategodsprodukter og reduserer bruken av plast som emballasje på andre produkter
 • Vi har en ambisjon om å øke andelen av gjenvunnet materiale i våre produkter til 89%