Skip to main content
Ulefos > Salgs- og leveringsbetingelser

Ulefos salgs- og leverings-
betingelser

Priser

De oppgitte priser i selgers prisliste er å forstå for varer levert fra selgers lager (f.eks. Sandvika). Disse inkluderer ikke merverdiavgift, transport eller emballasje. Prisene er basert på tilbudsdagens innkjøpspriser, valutakurser, avgifter m.v. Med mindre annet er angitt i tilbud eller ordrebekreftelse, forbeholder selger seg retten til de pristillegg som svarer til eventuelle økninger i slike utgifter. Foreligger ikke pristilbud, er ordrebekreftelsens dato prisbasis.

Fakturering

Dersom utstedt faktura ikke er i overenstemmelse med den mottatte leveranse eller avtale, skal selger underrettes herom, senest innen 8 dager fra fakturamottagelse. Etterfølgende reklamasjon kan ikke gyldig fremsettes.
Selgers betalingsbetingelser er, med mindre annet er angitt, netto pr. 15 dager fra leveringsdato. Etter forfall påløper renteomkostninger av forfalne beløp. Selger har pant i solgte varer inntil disse er betalt, inkludert renter og kostnader.

Leveringstid

Avtalt leveringstid regnes fra bestillingsdato eller dato for ordrebekreftelse.

Vareforsendelse

Risikoen går over til kjøperen fra det tidspunkt varen overleveres fra oss til viderebefraktning. Transportforsikring besørges på skriftlig anmodning.

Leveringsforsinkelser

Selger forplikter seg til å varsle kjøperen om forsinkelser, deres årsak og varighet i så god tid som mulig. Forsinkelser og forhold som selger ikke er herre over (force majeure), gir ikke rett til heving av kjøpet. Erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelser kan bare gjøres gjeldende etter forutgående, skriftlig avtale. Avtaler om konvensjonsalbot (dagmulkt) kjøperen måtte ha med tredjemann, kan ikke overføres på selger uten at dette er skriftlig avtalt.
Selger kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos underleverandører og transportører.

Garanti

Enhver leveranse er selgers ansvar i 6 – seks – måneder fra levering mot fabrikasjonsfeil, materialfeil eller feil som skyldes mangelfull konstruksjon, forutsatt at ikke annet er avtalt. Feil eller mangler forutsettes meldt skriftlig til oss så snart som mulig, senest innen 8 dager. Faller de inn under selgers ansvar, vil selger etter eget valg levere feilfrie varer for innbygging eller besørge utbedring på stedet eller ved verksted. Reise-, oppholds- og transportutgifter i forbindelse med garantireparasjoner dekkes av kjøper.
Skader som skyldes feil i installasjon eller feilaktig bruk er kjøpers ansvar. Tilsvarende gjelder i fall det foretas utredringsforsøk uten selgers samtykke eller dersom rettledning gitt av selger i slike sammenheng, fravikes. Selger har intet ansvar for direkte eller indirekte skade.
eller tap som er forårsaket av mangler ved den levert vare så lenge dette skyldes brukers uaktsomhet.

Produktansvar

Selger er ansvarlig for personskade kun dersom det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser hos selger eller noen selger svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.)Dersom selger pålegges produktansvar, plikter kjøper å holde selger skadeløs i den utstrekning selgers ansvar er begrenset etter foregående ledd. Begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom denne har utvist grov uaktsomhet.

Retur av varer

All retur av varer skal forhåndsavtales med leverandør.
Signert returskjema med henvisning til vårt fakturanrummer og varenummer må vedlegges returforsendelsen. Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalemballasjen, tas i retur til fakturert pris minus 25 % for selgers administrative kostnader. Originalt uemballert materiell skal være vasket, sortert og merket for at samme betingelser skal gjelde. Selger forbeholder seg retten til også å gjøre fradrag for kostnader til teknisk kontroll og/ eller for utbedring av varen, når dette bedømmes som nødvendig. Ved avvik fra disse retningslinjer kan inntil den totale fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan avvises. For varer med betydelige skader på epoxybelegget, vil kredit ikke bli gitt. Retur av varer med gummitetninger, må avtales fra gang til gang.

Spesialprodukter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.