Skip to main content
Ulefos > Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og innebærer at selskapet må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Etter loven har selskapet plikt til å gi ut informasjon innen tre uker til enhver som retter en skriftlig forespørsel om dette. Ulefos AS har etablert gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av selskapet.

Ulefos-gruppens etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer sikrer en god etisk praksis og definerer felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Ulefos-gruppen.

Vårt hovedvirksomhetsområde er i Norden og alle kundene er lokalisert i EU/EØS-landene.

I risikovurderingen har vi delt vår verdikjede i tre kategorier avhengig av risikonivået for uanstendige arbeidsforhold i henhold til FN`s klassifisering av risikoland (Rødt = Høy risiko / Gult = middels risiko / Grønn = minimal risiko).

For å unngå eller for å ha en reell mulighet til å stanse negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, innfører Ulefos AS sin egen Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere som en integrert betingelse for alle våre forretningsforbindelser. 

Code of conduct for leverandører og forretningspartner

Code of Conduct forplikter leverandørene/forretningspartnerne å ta alle relevante og nødvendige initiativer og tiltak for å sikre høyest mulig grad av etterlevelse av de grunnleggende kravene. Det gir også Ulefos AS rett til å kreve all relevant informasjon og dokumentasjon vedrørende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fra leverandørene/forretningspartnerne uten ugrunnet opphold. Dette vil gjøre det mulig for Ulefos AS å overvåke leverandørens/forretningspartnerens etterlevelse av kravene gjennom dialog, spørreskjemaer, stedsrevisjoner eller hvilken som helst annen måte for verifisering og kontroll som Ulefos AS velger å bruke. Leverandørens/forretningspartners brudd på sine forpliktelser i henhold til Code of Conduct gir Ulefos AS rett til å avslutte ethvert samarbeid med leverandøren/forretningspartneren. Dermed bruker Ulefos AS sin innflytelse for å oppfordre etterlevelse av de grunnleggende kravene. Følgelig er Code of Conduct en sentral del av aktsomhetsvurderingen i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper av leverandører. 

I tillegg utfører Ulefos AS risikovurderinger ved å gjennomføre stedsrevisjoner under leverandørbesøkene og ved å følge relevante informasjonskilder (f.eks rapporter fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og media). 

Samlet og vurdert vil også være eventuelle opplysninger om hvorvidt leverandøren har iverksatt tiltak for å forhindre og avbøte negativ påvirkning (for eksempel retningslinjer, styringssystemer, vurderinger av underleverandører, oppgradering av anlegg eller tilgang til klagemekanismer).

Leverandørene/forretningspartnerne må gi en begrunnelse for å nekte å underskrive Code of Conduct.  Et slikt avslag vil bli vurdert ut fra sannsynligheten for alvorlig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen vil ta hensyn til om leverandøren eller dens underleverandør har en aktivitet eller produksjonsprosess som har høy risiko (preget av høy grad av uformelle ansettelser, bruk av farlige kjemikalier, bruk av tungt maskineri, etc.).

I tilfelle et brudd oppdages, kreves korrigerende tiltak umiddelbart fra leverandøren og fremdriften av disse følges opp. I tilfelle korrigerende tiltak anses som utilstrekkelige, tar ledelsen en avgjørelse om forretningsforholdet skal fortsette avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen og muligheten for fremtidige forbedringer. 

Aktsomhetsvurderinger

Fra 2023 vil en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger bli publisert på våre nettsider innen den 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger (for eksempel i tilfelle av endringer i landets lovverk, ny risiko i sektoren, utvikling av nye produkter eller nye betydelige forretningsforbindelser). Redegjørelsen blir også en integrert del i vår årsrapport.

Ulefos AS evaluerer fortløpende sin policy om aktsomhetsvurderinger med det formål å forbedre sine systemer og rutiner for å håndtere og unngå negativ påvirkning.

Redegjørelse for åpnehetsloven

Ulefoss, 4. april 2024

Kontakt oss for mer info