Skip to main content
Ulefos > Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Ulefos er et ledende nordisk selskap innen VA-segmenten, med over 300 ansatte i Norden. I Norge har Ulefos ca. 230 medarbeidere, ved fabrikkene på Ulefoss og Kongsberg.

Ulefos er også distributører av en bred portefølje produkter fra utvalgte leverandører i inn- og utland.

Ulefos har forpliktet seg til å bidra til å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på arbeidsplassene. Dette gjelder både vår egen og våre leverandørers aktiviteter i alle ledd av virksomheten.

Vår forpliktelse fremkommer av Ulefos-gruppens Etiske retningslinjer og Code of conduct for leverandører og forretningspartner.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer sikrer en god etisk praksis og definerer felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Ulefos-gruppen.

I de etiske retningslinjene understrekes det at selskapet forplikter seg til å garantere anstendige arbeidsforhold til alle sine ansatte. Med anstendige arbeidsforhold menes ikke bare arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter (som organisasjonsrett og ikke-diskriminering), men også helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Alle ledere i virksomheten har ansvar for å følge opp at de etiske retningslinjene blir fulgt og at alle medarbeiderne er seg bevisst på de kravene som stilles. Leder plikter å umiddelbart ta tak i hendelser der det skjer brudd på lover og regler, eller der det er på tur å utvikler seg en uheldig sedvane eller kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommende stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte samt til å rapportere om kritikkverdige forhold.

Code of conduct for leverandører og forretningspartner

Ulefos-gruppens verdier støtter et sterkt engasjement for økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig utvikling. Det er et krav fra vår side at våre forretningsforbindelser overholder de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

For å sikre at også vår leverandører og forretningspartner etterlever de ovennevnte grunnleggende krav, innfører vi Code of Conduct for leverandører og forretningspartner som en integrert del av alle våre forretningsforbindelser.

Code of Conduct forplikter leverandørene/forretningspartnerne å ta alle relevante og nødvendige initiativer og tiltak for å sikre høyest mulig grad av etterlevelse av de grunnleggende kravene. Det gir også Ulefos rett til å ha fra leverandørene/forretningspartnerne alle relevant informasjon og dokumentasjon vedrørende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold uten ugrunnet opphold. Dette vil gjøre det mulig for Ulefos å overvåke leverandørens/forretningspartners  etterlevelse av kravene gjennom dialog, spørreskjemaer, stedsrevisjoner eller hvilken som helst måte for verifisering og kontroll Ulefos velger å bruke.

Leverandørens/forretningspartners brudd på sine forpliktelser i henhold til Code of Conduct gir Ulefos rett til å avslutte ethvert samarbeid med leverandøren/forretningspartneren.

Dersom våre leverandører/forretningspartner benytter underleverandører, er de ansvarlige for å sikre at også underleverandøren overholder kravene. Våre leverandører/forretningspartner skal på forespørsel informere Ulefos hvilke underleverandører de benytter.

Aktsomhetsvurderinger

Ulefos gjennomfører regelmessige aktsomhetsvurderinger av leverandørene, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vi er nå i gang med å gjennomgå av alle våre nåværende leverandører for å sikre at våre Code of conduct overholdes av leverandøren og er integrert i forretningsforholdet.

Ulefos sine kunder og forretningspartner er hovedsakelig lokalisert i EU/EØS-området, men en betydelig andel av leverandørene til Ulefos, befinner seg utenfor EU/EØS-området hvor det kan eksistere høyere potensial for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Derved fokuserer vi i første rekke på slike leverandører og spesielt på de leverandørene der vi er en stor kunde og har bedre mulighet til å påvirke.

Når vi inngår avtaler med nye leverandørene / forretningspartnere, gjennomfører vi en evaluering som inkluderer fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt sørger for at vår Code of Conduct for leverandører og forretningspartner er integrert i forretningsforholdet.

I tillegg har hver enkelt ansatt i Ulefosgruppen et personlig ansvar å rapportere til ledelsen om eventuelle kritikkverdige forhold som avdekkes angående leverandørene/forretningspartnere.

Informasjon

En redegjørelse for aktsomhetsvurderingene offentliggjøres innen den 30. juni hvert år, og også alltid i tilfelle det er vesentlige endringer i virksomhetens vurderinger når faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold oppdages.

Redegjørelsen vil bli offentliggjort på nettsiden vår.

Enhver person kan etterspørre informasjon om hvordan Ulefos håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ulefos vil gi den forespurte informasjonen senest to uker etter at informasjonsforespørselen er mottatt.

Kontakt oss for mer info