Skip to main content
Ulefos > Kundehistorier > Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen

Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen 

Da Statens vegvesen, landskapsarkitekter fra Norconsult og Drammen kommune skulle gå i gang med prosjektet knyttet til overvannshåndtering i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, ble vi invitert til å samarbeide om å finne en løsning som kunne lede overvann fra veibane ut til regnbed. Løsningen ble Ulefos kjeftsluk LOD, en blågrønn overvannsløsning som forsinker avrenning og gir positive miljøgevinster. 

Ulefos kjeftsluk LOD

Kjeftsluk LOD fra Ulefos ble brukt til å lede overvann ut i regnbed langs den trafikkerte gaten Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Dette har gitt miljøgevinster, økonomiske besparelser og skapt hyggelige omgivelser for menneskene som ferdes der. Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Statens vegvesen. 

Hva

Ulefos kjeftsluk LOD

Prosjekt

Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Hvor

Drammen, Norge

Oppdragsgiver

Statens vegvesen

LOD kjeftsluk og blomster i regnbed i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Foto.
Foto: Anita Tveiten

Samarbeid med Statens Vegvesen

Da Ulefos i 2017 ble invitert med i prosjektet som gikk på lokal overvannsdistribusjon (LOD), ble vi utfordret på å utvikle en løsning som skulle lede overvannet fra veibanen ut i regnbed ved prinsippet om å forsinke og fordrøye, forteller Line Brekke Rasmussen, Produktsjef Gategods hos Ulefos. 

Det er Landskapsarkitekt Kirstine Laukli ved Statens vegvesen som leder prosjektet, som er i en testfase frem mot 2023. Regnbedene er en helt ny form for lokal overvannshåndtering. En del av regnvannet fra veien ledes via de spesielle kjeftslukene fra Ulefos ut i åpne, beplantede regnbed på utsiden av veien. Regnbed tar imot, fordrøyer og infiltrerer overvann og avlaster på den måten overvannsnettet i grunnen. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate ligger regnbedene mellom kjørebanene og gang-/sykkelveien, på hver side av fire felts motorveien.

Overvannsløsning med Ulefos kjeftsluk LOD i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Foto.

Rimeligere løsning med lokal overvannsdistribusjon

Den viktigste grunnen til å bygge regnbed i stedet for å føre vannet i rør under bakken, er at det øker kapasiteten til å ta imot overvann. Med de klimaendringene vi står overfor, er dette et viktig tiltak for å unngå flom og oversvømmelser, sier Kirstine. 

– Men det er også viktig å understreke at slike regnbed er billigere både i anlegg og drift enn konvensjonelle vann- og avløpsanlegg. I dette prosjektet utgjør det en besparelse på mellom 10-20 millioner kroner, fortsetter Kirstine. Mange tror jo det motsatte, men det er altså ikke tilfelle.

Klimaendringer fører oftere til større mengder regn på kortere tid enn før. Samtidig gir byfortetting mindre plass til grønne arealer, der regnvann kan infiltrere naturlig i grunnen. Tradisjonelle overvannsystemer blir dermed oftere overbelastet og fører til flom. Det koster samfunnet dyrt. – I tillegg ønsker vi å finne hvilke jordblandinger, plantearter og utforming av plantebedene som er best egnet til bruk i regnbed langs vei og gater i Norge, tilføyer Kirstine.

Portrett av Kristine Laukli fra Statens vegesen. Foto.
Kirstine Laukli, Statens Vegvesen

Samarbeid og produktutvikling for det grønne skiftet

Selv med FNs bærekraftsmål og nasjonale klimamål, utvikles ikke produkter og løsninger til å bygge grønnere veier og bymiljø seg av seg selv. Skal vi nå klimamålene må vi alle bidra – og vi bør bli flinkere til å gjøre det sammen, på tvers av fagmiljø og bedrifter. 

Det vi får til sammen med andre, vil utgjøre en større forskjell. Derfor må vi også være villige til å utfordre oss selv på mer samarbeid, og bli mer tilpasningsdyktige for at vi skal videreutvikle produkter og tjenester som møter det grønne skiftet, sier Line.

Samtidig må myndighetene få på plass rammebetingelser som vektlegger miljø og bærekraft som et tydelig kriterie ved offentlige anskaffelser. Det må belønnes å velge bærekraftig, og det må tenkes helhet i prosjekter. Først da blir det grønne skiftet konkurransekraftig, avslutter Line.

Et nytt og innovativt sluk

Ulefos kjeftsluk LOD leder overvann effektivt fra veibanen, og ut til åpne, beplantede regnbed.

Se Ulefos kjeftsluk LOD

Ulefos kjeftsluk LOD i regnbed. Foto.

Miljøvennlig gategods

I Ulefos har vi satt oss et strategisk mål om å alltid levere bransjens mest miljøvennlige gategods. Vi produserer på ren vannkraft – ingen annen energikilde er grønnere. I 2020 tok vi beslutningen om å slutte å male gategods-produktene, og vi reduserte vårt fotavtrykk med 14 tonn på malingsavfall (restavfall). Alt skrapjern vi benytter i produksjonen er gjenvinnbart, og er hentet fra lokale leverandører. 

I tillegg sikrer vi kompetanse og arbeidsplasser innen fagfeltet ved å utvikle og produsere i Norge. Slik skal vi fortsette å utvikle oss og forbedre oss, for å være konkurransedyktige og ikke minst fortsette å levere markedets mest miljøvennlige gategods.

Les også om Norske bærekrefter!


I Ulefos har vi satt oss et strategisk mål om å alltid levere
bransjens mest miljøvennlige gategods.

Les også

LOD kjeftsluk og blomster i regnbed i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Foto.
Foto: Anita Tveiten

Prestisjetung pris til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur.