Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Norsk produksjon skaper ringvirkninger i samfunnet

Norsk produksjon skaper ringvirkninger i samfunnet

I tillegg til å bidra til gode løsninger for kritisk vanninfrastruktur og gatemiljø til samfunnet, er vi som norsk industribedrift også med på å finansiere tjenester og velferdsgoder, og sikre sysselsetting og arbeidsplasser. I 365 år har Ulefos skapt direkte og indirekte ringvirkninger i samfunnet. Det skal vi fortsette med.

Egen produksjon sikrer kunnskap og arbeidsplasser

Med eget støperi på Ulefoss og egen ventilfabrikk på Kongsberg, er vi ca. 230 ansatte i Norge. I 365 år har Ulefos bidratt til arbeidsplasser og sysselsetting. Støperiet på Ulefoss har vært, og er en svært viktig hjørnesteinsbedrift for lokalsamfunnet. Fabrikken på Kongsberg har siden 1964 vært en attraktiv og viktig arbeidsplass i byen. 

Gjennom årenes løp, har vi tilpasset oss utviklingen og markedets behov. Med vilje og skaperkraft, har nye produkter og løsninger sett dagens lys. Egen utviklingsavdeling og produksjon sikrer og styrker norsk kunnskap og ekspertise innenfor VA og gatemiljø, også for fremtiden. Tverrfaglig kompetanse gjør at vi deler kunnskap og lærer av hverandre. Hos Ulefos har vi også til enhver tid lærlinger for å ivareta fremtidig kompetanse.  

Kortreiste produkter gir positive ringvirkninger

Fordi vi utvikler og produserer i Norge, reduserer vi utslippene som transport medfører. Det utgjør stor forskjell på CO2-utslippet om et kumlokk blir kjøpt fra lavkostland, sammenlignet med et lokk kjøpt fra Ulefos. Skal et kumlokk fraktes fra for eksempel Kina til Norge, blir CO2-utslippet 155 ganger høyere, mot et lokk fraktet innad i Norge. Et lokk produsert i lavkostland bidrar heller ikke til de lokale ringvirkningene som norsk produksjon gir, verken kulturelt eller økonomisk. 

«Norske produsenter bidrar hvert år med milliarder av skattekroner, samt ytterligere milliarder i lokal kjøpekraft.»

Lasse Enger-Larsen, Salgs- og markedsdirektør i Ulefos Group

Portrett av salgs- og markedsdirektør i Ulefos, Lasse Enger-Larsen. Foto.

Hvordan skaper vi ringvirkninger i samfunnet, lokalt og nasjonalt?

Som norsk bedrift har vi en viktig rolle i samfunnet, gjennom å skape og ivareta arbeidsplasser og bidra i det lokale samfunnet, i tillegg til å kjøpe varer og tjenester av norske underleverandører, og betale skatter og avgifter til kommune og stat. 

De indirekte ringvirkningene knyttet til virksomheten viser seg videre i verdikjeden. Dette er ringvirkninger som følge av vår etterspørsel på varer og tjenester fra andre bedrifter, eller ringvirkninger som følge av ansattes kjøpekraft og forbruk. Gjennom kjøp av varer og tjenester fra våre underleverandører, bidrar vi til at også andre virksomheter holder hjulene i gang. Som bedrift bidrar vi med inntekt, og er med på å skape en meningsfull hverdag for våre ansatte. I tillegg vil den enkelte kunne bidra med økt kjøpekraft, som igjen skaper flere arbeidsplasser og ytterligere verdiskapning i samfunnet.  

Illustrert hjerte som banker. Illustrasjon.

Samlet bidrar Ulefos med 95,7 millioner kroner i løpet av et år. Dette tilsvarer til sammen:

  • 126,3 millioner kroner i kjøpekraft til lokalsamfunnet
  • 58 lærere
  • 117 barnehageplasser
  • 780 måneder med pappapermisjon
  • 265 tilskudd til drift av fotballbaner
  • 132 arbeidsplasser hos andre bedrifter

*Tallene er regnet ut med DNBs ringvirkningskalkulator.

Vi må fortsette å satse på norske bedrifter og norsk industri i årene som kommer. Norske bedrifter bidrar til samfunnet også ut over den direkte driften. Ulefos utvikler ikke bare produkter og løsninger for dagens og fremtidens VA-infrastruktur, virksomheten er også med på å skape et velfungerende samfunn lokalt, regionalt og nasjonalt.